İMAR VE ŞEHİRCİLİK

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon :
 999 0 251
Evrak Kayıt                            : 1185       
İmar Durumu Birimi              : 1183-1184
Yapı RuhsatBirimi                 : 1189-1190-1191
Yapı Denetim Birimi              : 1187-1188
Servis - Çeşitli İşlemler          : 1187-1188-1192-1193-1195       


E-Posta : imarmudurlugu@gaziemir.bel.tr


 HİZMETLERİMİZ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Gaziemir ilçesi sınırlarında doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamayı amaçlamıştır.
Bu amaca uygun olarak, yürürlükte bulunan mevzuata ve onaylı imar planlarına uygun olarak; imar durumu, yer seçim belgesi, kitle tasdiki düzenlenmektedir.
İmar durumuna ve ilgili yasalara uygun olarak hazırlanmış proje ve eklerinin incelenmesi sonucu yeni inşaat ruhsatı verilmektedir. 
Ruhsatlı binaların tadilatına ilişkin ruhsat, veya yenileme/istinat/iksa/yıkım vb. sebepli ruhsatlar düzenlenmektedir.
Ruhsatlandırma sonucu can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak üzere kurulmuş yapı denetim firmalarına ilişkin işlemler yürütülür.
Hakediş, seviye tespit tutanağı, işyeri teslim tutanağı, iş bitirme tutanağı vb. yapı denetimine ilişkin mevzuatta belirtilen form ve tutanaklara uygun olarak, taşınmazların denetimini üstlenen firmalar ile ilgili işlemler yapılmaktadır.
Yapı ruhsat ve projelerine uygun olarak tamamlanan taşınmazlara veya ilgili bağımsız bölümlere yerinde tetkik yapılarak yapı kullanma izin belgesi, yapı uygunluk belgesi, baca uygunluk belgesi düzenlenmektedir.
Ruhsata aykırı yapılaşma ile ilgili mevzuata uygun olarak, yerinde tespit yapılarak yapı tatil zaptı düzenlenip, gerekli encümen kararları ile yıkım ve para cezalarının uygulanmasına ilişkin gerekli yazışmalar yapılmaktadır.
Müdürlüğümüzde aynı zamanda Kat Mülkiyeti-Kat İrtifakı ve Cins Değişikliğine ilişkin Web Tapu üzerinden online işlemler yürütülmekte, Ekspertiz Raporu dosya incelemesi esnasında karşılan sorunlar yanıtlanmakta, aynı zamanda ilçe sakinlerinin  imar ve şehircilik ile ilgili tüm yazılı ve sözlü bilgi talepleri karşılanmaktadır.

 

İstenilen Evraklar ve Kontrol Formları