E-posta - Faks:
etutproje@gaziemir.bel.tr
Adres:
Gazi Mahallesi Önder Caddesi No:41 Gaziemir / İzmir

Etüt Proje Müdürlüğü; Gaziemir’in sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel alanda sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent olmasına yönelik ilkeleri içeren imar planlarının hazırlanmasını, Gaziemir’in gelişme, büyüme hedef ve stratejilerinin belirlenmesini, kenti ve kentin içerisinde bulunduğu bölgeyi ilgilendiren her ölçekteki imar planlarında Gaziemir’e ait veri, bilgi ve kararların incelenmesini, takip edilmesi ve Gaziemir’e etkilerinin değerlendirilmesini, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, imar planı revizyonu, ilave imar planı, mevzi imar planlarının İmar Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanununa göre onama, askı, ilan, itiraz süreçlerinin yürütülmesini, sağlıksız kent parçalarının sağlıklı ve donatı standartları yüksek kent alanlarına dönüştürülebilmesi için Kentsel Yenileme-Dönüşüm-Sağlıklaştırma uygulanabilecek alanların tespit edilmesini, kente ait imar planı kararlarının ve değişikliklerinin uygulanmak üzere diğer teknik hizmetleri yürüten Müdürlüklere iletilmesini, Stratejik Planda yer alan proje ve yatırımlar doğrultusunda gerekli plan değişikliği ve revizyonlarının yapılmasını, ilgili müdürlüklerle koordineli olarak imar planlarının uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak imar programlarının hazırlanmasını, Gaziemir İlçesi’nin tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak gelişmesini sağlamak yönünde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca tescil edilen taşınmazların bölgesiyle birlikte değerlendirilerek planlanmasını ayrıca görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenmiş diğer faaliyetleri yürütmektedir.