Tekstil Atıklarının Toplanması ve Taşınması İşi ve Bu Amaçla Atık Kumbara Yeri Kiralama İşi

GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALAMA İHALE İLANI

 

 1-Gaziemir Belediyesi hizmet sınırları içinde “Tekstil Atıklarının Toplanması ve Taşınması işi ve Bu Amaçla Atık Kumbara Yeri Kiralama işi.”

 2- Şartname ve ekleri İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden 2.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. İhale dosyası ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Sonrasında gelen dosyalar işleme alınmayacaktır.

3- İhale; Önder Caddesi No:41 Kat:3 Gaziemir/İZMİR adresindeki Belediyemiz Hizmet binasında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından 18/07/2024 Perşembe günü saat:12:00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile yapılacaktır.

  4- İhaleye konu 3 yıl (36 Ay) süre ile kiralama işine ait muhammen kira bedeli Vergiler ve KDV hariç 3.907.936,00 TL (Üç Milyon Dokuz Yüz Yedi Bin Dokuz Yüz Otuz Altı Türk Lirası) geçici teminatı ise muhammen kira bedelinin % 3’ü olan 117.238,08 TL (Yüz On Yedi Bin İki Yüz Otuz Sekiz Lira Sekiz Kuruş)’tur. İhale ilanındaki işin bedeli 3 Yıllık Peşin olarak ödenir.

5- İhale işlemlerinden doğacak her türlü resim, vergi, harç ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (kiracıya) aittir.

 

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER;

1.      Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi veya adres beyanı,

2.      2024 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.      İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

4.      İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.      İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

6.      Şartname ve geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz,

7.      Belediyemize borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

8.      İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname,

9.      Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,

10.  Bakanlıktan alınan “Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma” konulu Çevre İzin ve Lisans belgesi.

11.  İstekli tarafından “okudum, anladım, tüm şartları kabul ediyorum”, şeklinde firma yetkilisi tarafından imzalı/kaşeli ihale dokümanı.

 

 

KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur.


Ünal IŞIK

Belediye Başkanı